Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Надрукувати

 

І. Опис програми (проекту, заходу)

Мета і завдання проекту (програми, заходу), обґрунтування його актуальності.

 

План виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі

Етапи реалі-зації

Опис заходів та діяль-ності

Строки вико-нання

Резуль-тати реалізації етапу

Відпові-дальна особа

 

 

 

 

 

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

 

Інформація про цільову аудиторію проекту (програми, заходу)

 

Залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства

 

Способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

 

Адміністративно-територіальний рівень реалізації проекту

(зазначаються найменування більш як половині районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності) та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності)

ІІ. Детальний розрахунок витрат та джерела фінансування

Назва статті витрат на реалізацію  програми (проекту, заходу)

Розрахунок витрат

Сума коштів, 

 очікувана від  організатора конкурсу

Сума залучених коштів з інших джерел фінансування

Власний внесок організації

 

Загальна сума

Перелік видаткових статей

 

 

 

 

 

Всього витрат