Image

Для осіб із порушенням зору

Пам’ятка заявникам на випуск книг місцевих авторів в Полтавській області як соціально значущих видань, що видаються за кошти обласного бюджету

ПОЛОЖЕННЯ 

про підготовку та реалізацію Плану випуску соціально значущих видань, 

що видаються за кошти обласного бюджету 

(затверджене рішенням п'ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 26 квітня 2017 року)

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає механізм формування Плану випуску соціально значущих видань місцевих авторів, що видаються за кошти обласного бюджету (далі – План), порядок відбору, випуску та розповсюдження книжкової продукції з метою збереження та передачі майбутнім поколінням надбань культури, задоволення культурно-освітніх потреб населення та поповнення фондів бібліотек області.

1.2. Положення розроблено відповідно до норм Законів України „Про авторське право і суміжні права", „Про видавничу справу", „Про публічні закупівлі", „Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", „Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні", „Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері", Указів Президента України „Про деякі питання державної підтримки книговидавничої справи", „Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження".

1.3. Випуск соціально значущих видань місцевих авторів здійснюється щороку за кошти обласного бюджету в рамках виконання відповідних програм, затверджених обласною радою, що передбачають випуск соціально значущих видань.

2. Основні засади формування Плану

2.1. Формування та реалізація Плану здійснюється на підставі заявок від видавництв та видавничих організацій, поданих Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (далі - Департамент), який виступає замовником та головним координатором з питань підготовки щорічного Плану.

Оцінку змісту та фахового рівня видань, визначення їхньої відповідності критерію соціальної значущості здійснює утворений при облдержадміністрації консультативний дорадчий орган - Експертна рада.

2.2. Визначення соціальної значущості видань, що пропонуються для включення до Плану, здійснюється за такими критеріями:

- актуальність видань і новизна теми в контексті сучасних проблем українського державотворення;

- сприяння розвитку національної культури, зміцненню духовності й моралі українського народу;

- розширення сфери вживання української мови як державної;

- розвиток національного інформаційного та культурного простору;

- висвітлення життя й діяльності видатних постатей в історії, культурі, науці України та Полтавської області;

- сприяння заповненню маловідомих сторінок історії рідного краю;

- висвітлення поліетнічності та полікультурності українського суспільства;

- глибина опрацювання теми та залучення маловідомого фактичного матеріалу з вітчизняних і зарубіжних джерел;

- високий поліграфічний рівень видання за умови його соціальної значущості;

- видання, покликані зміцнювати позитивний імідж Полтавської області в Україні і світі;

- додатковим критерієм на користь визначення соціальної значущості видання може бути відповідна цільова співпраця його автора (авторів) із комунальними видавництвами, засновником яких є Полтавська обласна рада, та які створені на майні, що є спільною власністю територіальних громад області.

Пріоритетне розміщення замовлень на соціально значущі видання на створених обласною радою поліграфічних потужностях сприятиме забезпеченню прозорого і контрольованого руху бюджетних коштів, їхньому раціональному використанню.

2.3. План формується за такими основними тематичними розділами універсальної десяткової класифікації та видами соціально значущої літератури:

- історія;

- видання для дітей та юнацтва;

- художня література;

- видання національно-патріотичного спрямування;

- наукова та науково-популярна література;

- мистецтво, образотворчі видання;

- музична література;

- довідкові та інформаційні видання (енциклопедії, словники тощо).

2.4. До Плану включаються також презентаційні видання та приурочені до відзначення знаменних, пам'ятних дат у житті країни і області, до ювілеїв видатних постатей Полтавщини, іміджеві видання, книги-переможці всеукраїнських та обласних літературних конкурсів.

2.5. До Плану не приймаються заявки і пропозиції на випуск навчальної літератури (підручників, навчальних посібників) та періодичних видань.

3. Порядок формування Плану

3.1. Заявка з пропозиціями щодо включення твору до Плану подається до Департаменту. У ній обов'язково мають бути вказані: 

- прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів), укладача (укладачів), представника юридичної особи, їх паспортні дані, контактний телефон і адреса місця проживання;

- назва книги;

- анотація до книги;

- передбачуваний наклад видання;

- орієнтовна вартість видання (кошторис);

- можливості співфінансування видання спонсорами;

- ступінь готовності книги до друку.

До заявки додаються:

- текст твору на паперовому носії (згідно з вимогами до авторських і видавничих оригіналів за ДСТУ 3772-98 „Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги") та в електронному виді (на оптичному диску, USB – накопичувачі тощо);

- рецензії або відгуки на книгу (у кількості не менше двох), які розкривають творчі досягнення авторів та характеризують суспільну і художню цінність і значущість твору;

- нотаріально завірена копія авторського договору.

3.2. Неодмінною умовою для розгляду заявок від видавництв та видавничих організацій є внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

3.3. Заявки до проекту Плану на наступний рік приймаються Департаментом від видавництв та видавничих організацій різних форм власності у термін з 1 грудня попереднього року до 1 лютого поточного року реалізації Плану.

Усі подані за установленою формою заявки проходять у Департаменті первинну обробку та оформлення у вигляді попереднього Переліку видань, що надійшли від видавництв і видавничих організацій.

Розгляд запропонованих видавничих проектів проводиться на засіданні Експертної ради.

За результатами розгляду заявок визначається список видавничих проектів, які пропонується включити до Плану.

З урахуванням висновків, зауважень та рекомендацій членів Експертної ради, після здійснення остаточних економічних обрахунків Департамент складає проект Плану, який погоджується з постійними комісіями обласної ради: з питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО; з питань бюджету та управління майном.

До компетенції названих постійних комісій обласної ради відноситься визначення пріоритетності видань винятково за рівнем їх соціальної значущості та фінансового супроводу реалізації Плану.

3.4. Остаточний варіант Плану затверджується наказом Департаменту після виділення відповідних сум на видавничі проекти.

Департамент укладає договори з заявниками, видавничі проекти яких увійшли до затвердженого Плану.

4. Умови виконання Плану та розповсюдження видань

4.1. З метою своєчасного фінансування затверджених видавничих проектів задіяні у реалізації Плану видавництва та видавничі організації узгоджують з Департаментом терміни підготовки і випуску видань та подають до Департаменту оригінал-макети видань.

4.2. Для кожного виду книжкової продукції відповідно до обсягів фінансування, як правило, встановлюється орієнтовний тираж, а саме:

- наукові та науково-популярні видання

- до 0,5 тис. пр.;

- музична література

- до 0,5 тис, пр.;

- історична, краєзнавча література

- до 1,0 тис. пр.;

- художня література, видання для дітей та юнацтва

  та видання національно-патріотичного спрямування;

 

- до 1,0 тис. пр.;

- мистецькі, образотворчі видання

- до 1,0 тис. пр.;

- довідкові, інформаційні видання

- до 1,0 тис. пр.


4.3. До видавничих проектів, що увійшли до Плану, додаються економічні обрахунки (кошториси) та проекти договорів, які укладаються між Департаментом, як замовником на випуск друкованої продукції за кошти обласного бюджету, та виконавцем замовлення – видавництвами і видавничими організаціями. Договором визначаються такі неодмінні умови:

обов'язкове зазначення на звороті титульного аркуша книги, виданої за Планом, інформаційного тексту „Видано за кошти обласного бюджету згідно із Планом випуску соціально значущих видань";

зазначення у вихідних даних затвердженого тиражу;

обов'язкове дотримання відповідно до заявлених технічних параметрів виготовлення друкованого видання на вітчизняній поліграфічній базі та на вітчизняному друкарському папері;

закріплені за Департаментом майнові права на частину тиражу, виготовленого на умовах бюджетного фінансування.

4.4. У разі, якщо вартість видавничих проектів дорівнює або перевищує 200 тис. грн, застосовуються умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, передбачених Законом України „Про публічні закупівлі".

4.5. Видавництва та видавничі організації - виконавці замовлення - звітують перед Департаментом про використання бюджетних коштів упродовж місяця після їх отримання.

4.6. Видання, випущені згідно із Планом, передаються для поповнення бібліотечних фондів в залежності від читацького призначення, частина накладів передається творчим спілкам і товариствам області, видавництвам і авторам, а також Департаменту та обласній раді на презентаційні цілі.

Передавання видань, випущених згідно із Планом, здійснюється безкоштовно.

Доставку виданих згідно із Планом накладів видань до отримувачів забезпечує виконавець обласного замовлення згідно із орієнтовним розподілом, що остаточно затверджується наказом Департаменту :

- бібліотекам навчальних закладів та закладів культури області

- 80 %;

- творчим спілкам і товариствам області

- 3 %;

- видавництвам для передачі авторам і на розсилку  обов'язкових примірників видання

- 13%;

- обласній раді

- 1 %;

- Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

- 3%.


4.7. Тиражі видань, приурочених до відзначення знаменних, пам'ятних дат у житті країни і області, до ювілеїв видатних особистостей Полтавщини презентаційних видань розподіляються між обласною радою та обласною державною адміністрацією (в особі замовника) порівну (крім авторських примірників та примірників видань для обов'язкової розсилки).

4.8. Департамент сприяє участі соціально значущих видань у всеукраїнських і міжнародних книжкових виставках та організовує публічні презентації з метою популяризації ініціатив обласної влади щодо підтримки крайового книговидання.

4.9. Після виконання замовлення виконавець має право на виготовлення за власні кошти на умовах, визначених авторським договором, додаткового накладу видання, виданого за Планом, для наповнення книжкового ринку та задоволення виробничих потреб.

5. Прикінцеві положення.

5.1. Положення про підготовку та реалізацію Плану чинне для усіх програм, затверджених обласною радою, що передбачають випуск соціально значущих видань.

5.2. Положення чинне при підготовці проектів нових програм, що передбачають випуск соціально значущих видань. 

  

Державна реєстрація авторського права і договорів,

які стосуються права автора на твір

Державна реєстрація авторського права в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право i суміжні права" від 23 грудня 1993 р. №3792-12 (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756 "Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір" (далі - Порядок).

 

Заявки на державну реєстрацію подаються за адресою: вул. Урицького, 45, Київ-35, МСП, 03680, Державна служба інтелектуальної власності України. Прийом заявок здійснюється в робочі дні з 9.30 до 12.30.

Телефони: (044) 498-37-08 (09, 10);

Сайт: http://sips.gov.ua/ua/copyright_registration.html.

 

Види реєстрацій

Реєстрація авторського права на твір

• Реєстрація авторського права на твір
• Реєстрація авторського права на службовий твір

Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір

• Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір
• Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору
• Реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору

Документи, що потрібні для реєстрації авторського права та договорів,
якi стосуються права автора на твір (подаються комплектно в паперовій папці!):

 

Заявка на реєстрацію авторського права на твір повинна містити: 

• заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою). Примітка: об'єкти авторського права у п.3 заяви зазначаються відповідно до ст.8 Закону
• примірник твору (у матеріальній формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку); 
• документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за наявності); 
• документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права, або копію документа, що підтверджує наявність пільг; 
• документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує наявність пільг; 
• довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

Заявка на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім перерахованих вище матеріалів, повинна містити ще й документ, що підтверджує, кому належать майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (відповідно до ст.429 Цивільного кодексу України).

Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, повинна містити:

• заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою). Примітка: об'єкти авторського права у п.3 заяви зазначаються відповідно до ст.8 Закону;
• примірник твору (у формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку); 
• примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права на твір (відповідно до ст.31 Закону), або примірник авторського договору про передачу права на використання твору (відповідно до ст. 32, 33 Закону); 
• документ, що підтверджує наявність майнових прав, що передаються (за необхідності); 
• документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації договору; 
• довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

Опрацювання та зберігання оригіналу та копії аудіовізуального твору, що вимагає спеціальних умов зберігання, забезпечується Міністерством культури і туризму України на базі державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" (м. Київ, проспект Перемоги, 44, 03057). Порядок подання зазначеного твору до державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" визначається Міністерством культури і туризму України.

Бланки заяв

• про передачу (відчуження) майнових прав на твір

• про передачу виключного / невиключного права на використання твору

• про реєстрацію авторського права на твір

• про реєстрацію авторського права на службовий твір


Сплата зборів за державну реєстрацію

Сплата зборів здійснюється через банківські установи. Кожний вид збору сплачується окремо з обов'язковим зазначенням призначення платежу та прізвища, ім'я, по батькові або повної назви платника.

Реквізити платежу

Одержувач

УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва

ЗКПО

37995466

МФО

820019

Банк

ГУ ДКСУ у м. Києві

Рахунок

31113025700011

Призначення платежу

22011900; код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний

код (для фізичних осіб); збір за:

  

Формулювання призначення платежу

за підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб

55,25 грн.

за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від фізичних осіб

8,5 грн.

за підготовку до держреєстрації авторського права від юридичних осіб

161,5 грн.

за оформлення та видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір від юридичних осіб

25,5 грн.

за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від фізичних осіб

72,25 грн

за підготовку до держреєстрації договорів, якi стосуються права автора на твір, від юридичних осіб

195,5 грн.

Законодавство

Розгляд заявки, видача свідоцтв та рішень

Реєстрація авторського права

Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір або про відмову в реєстрації здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам розділів II і III Порядку, приймається рішення про реєстрацію авторського права на твір. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому документи, подані заявником на реєстрацію, йому не повертаються.

На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір та за наявності документа про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва відомості про реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Датою реєстрації авторського права на твір є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Видача свідоцтва здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України в місячний строк від дати реєстрації. Свідоцтво видається безпосередньо заявнику, його довірений особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

 

Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір

Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєстрацію договору. В іншому випадку заявнику надається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

На підставі рішення про реєстрацію договору відомості про його реєстрацію заносяться до Державного реєстру договорів, якi стосуються права автора на твір.

Датою реєстрації договору є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру договорів.

Видача рішення про реєстрацію договору здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України в місячний строк від дати державної реєстрації. Рішення видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі або надсилається на адресу, вказану в заяві.

Публікація вiдомостей про реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр

Вiдомостi про реєстрацiю авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, публiкуються в каталозi усіх державних реєстрацiй авторського права Державної служби інтелектуальної власності України "Каталог державної реєстрації" та в офiцiйному бюлетенi Державної служби інтелектуальної власності України "Авторське право і суміжні права".

Image
Image

СТОРІНКА ДЕПАРТАМЕНТУ У FACEBOOK

Відео youtube Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ПОлтавської облдержадміністрації
© 2018 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації. Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International license , якщо не вказано іншого. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.uk