РЕГЛАМЕНТ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації

Протокол №2 від 14 квітня 2017 р.

 

РЕГЛАМЕНТ

ГРОМАДСЬКОЇ  РАДИ ПРИ ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

 1. Регламент Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації (далі Регламент) встановлює порядок скликання, проведення засідань Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації (далі адміністрації), підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень, формування, склад та обов’язки Секретаріату, комісій, здійснення контрольної та окремих видів діяльності, а також інші процедури, які випливають із повноважень Громадської ради.

Регламент Громадської ради затверджується на її засіданні.

 1. Засідання Громадської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Про скликання засідання Громадської ради голова або секретар здійснює інформування голів комісій не пізніше ніж за 10 днів до дня засідання.

Голови комісій інформують своїх членів про скликання Громадської ради не пізніше ніж за 1 тиждень до дня засідання.

 1. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови або однієї чверті загального складу її членів у термін до 5 днів до засідання Громадської ради.

Пропозиція членів Громадської ради про позачергове скликання засідання повинна бути викладена письмово та підписана усіма членами, що підтримали цю пропозицію, із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові, дати підписання. Підписи мають міститися на тому ж листі, що основний текст пропозиції.

Пропозиція повинна бути мотивованою, мати обґрунтування та посилання на норми чинного  законодавства, а також містити перелік питань, що пропонуються для розгляду Громадською радою.

 1. Порядок денний засідання Громадської ради формується керівництвом ради (головою та заступниками) з урахуванням поданих пропозицій  комісіями, членами  Громадської ради, плану роботи Громадської ради та затверджується на засіданні Секретаріату.
 2. Пропозиції подаються в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням на ім'я голови Ради. Пропозиція реєструється головою або секретарем Ради та передається комісіям за належністю для розгляду.

Комісія розглядає звернення і приймає відповідне рішення.

 1. Проект рішення з питань, що виносяться на засідання Ради, готується профільною комісією, не пізніше ніж за 5 днів до  засідання  ради, обговорюється на засіданні Секретаріату Громадської ради.
 2. Доведення рішень Громадської ради та інших документів до облдержадміністрації доручається голові Громадської ради, його заступникам чи іншим членам Громадської ради.
 3. Переписка Громадської ради, комісій, членів  Громадської ради від  її імені ради здійснюється на бланку Громадської ради за підписом  голови  Громадської ради,  а при необхідності – заступника голови Громадської ради.
 4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
 5. Реєстрація членів Громадської ради, що прибули на засідання, починається за 30 хвилин до початку засідання Громадської ради і закінчується за 5 хвилин до початку засідання.
 6. Про неможливість своєї участі в засіданні Громадської ради з поважних причин член Громадської ради повідомляє голову комісії, секретаря або голову Громадської ради. Причина відсутності повинна бути документально підтверджена.
 7. Якщо член Громадської ради не бере участі в засіданні без поважних причин більше, ніж два рази, він може бути виключеним із членів Громадської ради, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Громадської ради.
 8. Головуючим на засіданні Громадської ради може бути голова Громадської ради, один з його заступників чи інший  член  Секретаріату.

Головуючий на засіданні Громадської ради:- відкриває, веде, оголошує порядок денний,  встановлює регламент засідання, що затверджується  відкритим голосуванням по кожному питанню окремо, та закриває засідання Громадської ради;- забезпечує дотримання вимог цього Регламенту всіма присутніми на засіданні, вживає заходи щодо дотримання порядку на засіданні;- надає членам Громадської ради слово для доповіді, співдоповіді, виступів тощо в порядку надходження від них заявок про це;

- у випадках порушення регламенту засідання головуючий має право попередити промовця та  позбавити його слова;- надає слово для виступу запрошеним на засіданні не членів Громадської ради;- при необхідності продовжити час доповіді, співдоповіді, виступу тощо вирішує питання шляхом голосування Громадської ради;- оголошує письмові запити, запитання, довідки, пропозиції та зауваження членів  Громадської ради;- ставить питання на голосування;       - до обрання лічильної комісії оголошує результати голосування та про прийняття чи неприйняття рішення;- дає доручення, пов'язані із забезпеченням роботи засідання Громадської ради робочим органам;- здійснює інші повноваження, що передбачені вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та чинним Регламентом;Під час засідання Громадської ради головуючий не коментує і не дає оцінку промовцям та їхнім виступам, за винятком випадків, коли виступаючий:- використовує образливі вирази, непристойні слова і закликає до протиправних дій;- перевищує час, відведений для доповіді, співдоповіді, виступу тощо;- висловлюється не з обговорюваного питання.

 1. На засіданні Громадської ради, при необхідності, з числа членів Громадської ради можуть утворюватися робочі органи: секретаріат засідання у кількості 2 осіб, лічильна комісія у кількості 3 осіб.
 2. Секретаріат веде протокол, реєструє запити, довідки, повідомлення, пропозиції, зауваження та передає їх головуючому.
 3. Лічильна комісія веде підрахунок голосів з питань, що розглядаються Громадської ради. Результати підрахунку голосів оголошує голова лічильної комісії.
 4. Робочі органи Громадської ради можуть бути постійні та тимчасові.

Постійні:  - Секретаріат,  до  складу якого входять голова Громадської ради, його заступники, відповідальний  секретар Громадської ради та голови комісій;  комісії, кількість яких затверджується на засіданні Громадської ради;

тимчасові: - комісії, експертні групи.

 1. Секретаріат Громадської ради організовує та координує діяльність Громадської ради між її засіданнями.Секретаріат зі свого складу може призначити відповідального секретаря та прес-секретаря.
 2. Засідання Секретаріату Громадської ради проводяться в міру необхідності. У засіданні Секретаріату можуть за запрошенням голови Громадської ради брати участь інші члени Громадської ради та експерти.
 3. Рішення Секретаріату оформляються протоколом, який підписує голова та відповідальний секретар Громадської ради.
 4. Функції секретаря Громадської ради може виконувати (за згодою облдержадміністрації) працівник структурного підрозділу облдержадміністрації, на якого покладено координацію роботи Громадської ради. У цьому випадку секретар не є членом Громадської ради.
 5. Секретаріат, відповідно до покладених на нього завдань:

Готує для Громадської ради:

-  проект пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом, та подає  після  його затвердження  Громадською радою  до обласної державної  адміністрації;            

- проект пропозицій  щодо організації консультацій з громадськістю;              

- матеріали з питань проведення відповідно до законодавства громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

Подає за дорученням  Громадської ради до обласної державної  адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи облдержадміністрації та   її підрозділів  і  підприємств.

За дорученням   Громадської  ради:

- розробляє перелік  заходів щодо:- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;-  здійснення громадського контролю за діяльністю облдержадміністрації;

- сприяння врахуванню облдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної  політики.

Готує проекти  планів роботи  Громадської ради.

Організовує здійснення  громадського контролю за врахуванням  обласною державною  адміністрацією та її  підрозділами пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ними нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції; інформування громадськості про діяльність Громадської ради, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Збирає, узагальнює та подає облдержадміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи області.

Готує та оприлюднює щорічний звіт про  діяльність Громадської  ради.

Готує  пропозиції щодо: 

- утворення (зміну  складу)  постійних та тимчасових робочих органів  громадської  ради (комітетів, комісій, експертних груп тощо);           

- залучення до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;           

-   організації і проведення семінарів, конференцій, засідань за „круглим столом” та інших заходів.

Отримує в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради.

Отримує від облдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Організовує  доступ  членів громадської ради в установленому порядку до приміщень облдержадміністрації. Забезпечує оперативне планування діяльності Громадської ради.

Забезпечує відповідно до затвердженого плану роботи підготовку порядку денного засідань ради.

Забезпечує ведення протоколів засідання ради та її Секретаріату, у п’ятиденний термін подає їх на підпис голові Громадської ради.

Контролює підготовку питань на засідання ради відповідно до проекту порядку денного.

Забезпечує оприлюднення рішень ради та направлення їх до облдержадміністрації.

Опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства в Громадській раді.

За погодженням з головою Громадської ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб.

Забезпечує інформування широкої громадськості про діяльність Громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність ради, виконання її рішень.

Забезпечує ведення діловодства у Громадській раді.

Забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд голові облдержадміністрації пропозицій щодо нагородження окремих громадян, інститутів громадянського суспільства за їх внесок у реалізацію, забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства.

Організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян.

Забезпечує взаємодію та листування ради з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

Організовує  виконання рішень Громадської  ради.

 1. 23. Рішення щодо призначення секретарем, відповідальним за ведення протоколів, працівника структурного підрозділу облдержадміністрації у зв'язках з громадськістю, який не є членом ради, приймається Громадською радою за погодженням з облдержадміністрацією.
 2. 2 Громадською радою, на строк її повноваження, утворюються комісії з числа членів Громадської ради. Члени комісії обирають голову, секретаря комісії, а при необхідності - заступника  голови.

Рішення  комісії  оформляється  протоколом.

 1. 2 Член Громадської ради може бути членом не більше ніж двох комісій, переходити в іншу комісію не більше двох разів.  Може брати  участь у роботі інших комісій з  правом дорадчого голосу.
 2. 26. Комісії мають право на пропорційне представництво у тимчасових комісіях та експертних групах Громадської ради; на гарантований виступ свого представника на засіданні Громадської ради з кожного питання порядку денного засідання Громадської ради.
 3. 2 Члени Громадської ради повинні виконувати вимоги Регламенту Громадської ради.
 4. 28. Загальний контроль за виконанням Регламенту покладається на керівництво Громадської ради та відповідну профільну постійну комісію.
 5. 29. У разі порушення Регламенту будь-яким членом Громадської ради, це порушення документально фіксується робочим секретаріатом засідання і може бути передане на обговорення у постійну профільну комісію з подальшим доведенням наслідків розгляду до членів Громадської ради. При неодноразовому порушенні або ігнорування Регламенту Громадської ради член Громадської ради за поданням профільної постійної комісії може бути виключений із складу Громадської ради, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Ради.
 6. 30. У разі порушення Регламенту головою Громадської ради, а також погодження ним документів стосовно проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства з представникам органів влади без рішення Громадської ради чи Секретаріату, на черговому засіданні Громадської ради ставиться на голосування питання  про недовіру голові Громадської ради.

Якщо недовіра висловлена більшістю присутніх на засіданні  членів Громадської ради, голова ради  переобирається.

 1. 31. Офіційний зв'язок Громадської ради із засобами масової інформації здійснює голова Громадської ради або за його дорученням – заступник голови Громадської ради, який відповідає за цей напрямок , та  інші  члени  Громадської ради.

 

Голова Громадської ради                                              В.С.Голуб